Ansøgning til Kystdirektoratet for lineanlæg

Kystdirektoratet håndterer tilladelser til “anlæg og aktiviteter på søterritoriet” – herunder tanganlæg. Ansøgningsskemaet downloades fra Kystdirektoratets hjemmeside som Word-dokument, udfyldes på computeren, printes ud, underskrives og sendes med post eller elektronisk til Kystdirektoratet.

Ansøgningsskemaet ligger her

Du skal have følgende oplysninger parat, når du skal udfylde ansøgningsskemaet:

 • Sektion A: Kontaktoplysninger på dig/jer, der ansøger – som privatperson eller forening.
 • Sektion B: Hvis I har en entreprenør eller ingeniør til at hjælpe jer med med processen, så skal denne persons kontaktoplysninger også ind i skemaet.
 • Sektion D: Matrikelnummer og ejerlavsbetegnelse på det sted, hvor anlægget skal ligge. Det giver kun mening at udfylde, hvis I dyrker på en platform (fx en Bølgemark), der er fastgjort til en kaj eller et moleanlæg – så skal I skrive informationerne om nærmeste matrikel (kan fx findes på Kraks ved at vælge luftfoto-visning og derefter slå visning af matrikler til). Hvis anlægget ligger ude på havet, så lad være med at udfylde sektion D i skemaet og henvis i stedet til søkort, der vedlægges som bilag.
 • Sektion E: En beskrivelse af det anlæg, I søger om – altså afhængigt af om der er tale om platformsdyrkning, en havmark eller et hobbyopdræt. Beskrivelsen kan dække både de fysiske dimensioner af anlægget og de materialer, der bruges, men også baggrunden for at etablere det, hvordan det skal bruges, af hvem og hvordan. Kom også ind på om anlægget risikerer at komme konflikt med naturbeskyttelsesområder, ålegræsbede eller anden særligt følsom natur, samt om anlægget risikerer at påvirke strømforhold og lignende. Læg evt. illustrationer og støttetilkendegivelser som bilag. Det afgørende for Kystdirektoratet er her at finde ud af, om der skal laves en VVM-miljøundersøgelse, før du kan få tilladelse. 
 • Sektion F: En beskrivelse af de arbejdsmetoder, der tages i brug ved etablering af anlægget. Kystdirektoratet interesserer sig her for, om miljøet risikerer at tage skade i forbindelse med etableringsarbejdet.
 • Sektion G og H: Handler om uddybning og opfyldning af havbunden, hvilket ikke er relevant for en maritim nyttehave, så det behøver I ikke at udfylde.

VVM eller ej

Kystdirektoratet skal på baggrund af din ansøgning kunne vurdere, om det er nødvendigt at gennemføre en VVM-undersøgelse – altså om der er risiko for, at anlægget får negativ indvirken på natur og miljø. Derfor skal du i ansøgningsskemaets sektion E blandt andet redegøre for om der i området er andre projekter, der er omfattet af anden lovgivning (fx vindmølleparker eller et havbrug). Hvis der er mange aktiviteter i området i forvejen, så kan det være, at Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er plads til flere aktiviteter. Kystdirektoratet kalder det “kumulation”.

Bilag til ansøgningen 

Ansøgningen til Kystdirektoratet skal have følgende bilag:

 • Søkort med indtegnet anlæg
 • Matrikelkort med indtegnet anlæg
 • Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
 • Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
 • Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
 • Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Eksempler

Du kan se eksempler på udfyldte ansøgninger herunder:

Kystdirektoratet henviser til tel. 9963 6363 eller e-mail kdi@kyst.dk for spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet.