Kriterier for placering

Den maritime nyttehave skal placeres rigtigt – her kan du læse om de overvejelser, du bør gøre dig, i den indledende fase, hvor mulige forureningskilder, særligt beskyttede områder og gode adgangsforhold skal balanceres med hensynet til andre brugere af søterritoriet.

Start med at kigge på et søkort eller en app, hvor du kan se, hvad der findes i forvejen af aktiviteter på havet. Det kunne være Kraks Krak til søs-app, der er gratis og viser de fleste af de ting, der er værd at vide om vores fælles søterritorium. Studér det område, du er interesseret i og hold øje med vanddybder, sejlrender og arealer, der er udlagt til bestemte aktiviteter (fx områder til indvinding af ressourcer), havkabler, militære arealer og særligt beskyttede områder. Udvælg evt. 3-4 forskellige placeringer, der ikke ser ud til at gå komme i konflikt med andre – og hvor vanddybden er 3-4 meter eller mere. Gå efter placeringer, der ikke ligger alt for langt fra land.

Nu det tid til at tale med dem, der har aktiviteter på havet i forvejen i de områder, du har udset dig. Den lokale fritids- eller erhvervsfisker, sejlklubben, dykkerklubben, windsurferne. De kender området i forvejen, og kan måske hjælpe dig med at blive endnu mere skarp på den optimale placering. Du kan også kontakte den kommunale miljø- og teknikafdeling og høre dem, om de kender til noget, der kunne besværliggøre dine placeringer.

Dertil kommer, at placeringen af den maritime nyttehave skal byde på god strøm, rigeligt med næringsstoffer – og generelt gode miljøforhold. Områder med iltsvind duer ikke. Hvis du vil dyrke blåmuslinger, skal du sikre dig, at der i forvejen findes en bestand af blåmuslinger i det område, du overvejer. Det er nemlig den bestand, du skal dyrke videre på. Der må også gerne være en relativt høj saltholdighed i vandet. Nogle afgrøder – fx europæisk østers – kan kun trives, hvis saltholdigheden er et godt stykke oppe i 20’er-promillerne. Blåmuslinger og de fleste tangarter kan sagtens klare sig med mindre, men jo mere ferskt vandet er, desto langsommere vil afgrøderne vokse, og de bliver ikke lige så store, som ved højere salinitet.

Pas på forureningskilder

Uanset hvor, du forestiller dig at placere den maritime nyttehave, så skal du være opmærksom på ikke at placere den i nærheden af kloakoverløb, spildevandsudledninger fra renseanlæg eller industrivirksomheder eller affaldsdepoter ved kysten, hvorfra der kan være udsivning af miljøfremmede stoffer. Det kan man få et godt overblik over ved at kontakte kommunen eller bruge Danmarks Miljøportal, som er en online kortfunktion, der viser spildevandsudledning og andre mulige forureningskilder. Det er også en dårlig idé at placere sig inde i en by, hvor der må forventes forurening med beskidt overfladevand.

Vis hensyn til andre

Det er også vigtigt, at du med din placering ikke er til unødig gene for andre brugere af havet – eller gør lokale sommerhusejere og andre, der har en udpræget æstetisk tilgang til havet, mere kede af det end allerhøjest nødvendigt. Din have kommer nok til at kunne ses fra kysten, så læg den hellere på en upåagtet kyststrækning end ud for en beboet kyststrækning – om muligt. Tag meget gerne direkte kontakt til de mennesker, der bor ved kysten, eller som har aktivitet på selve vandet. Vi er mange brugere af kyst og hav, og vi må forsøge at gøre plads til hinanden efter bedste evne. 

Du kan danne dig et overblik over hvad, der sker i forvejen på havet, ved at kontakte havnemyndigheder og lokale foreninger. De kan vise sig at blive gode allierede fremover. Ofte kan Fiskeristyrelsen også give et fingerpeg om, hvorvidt en påtænkt placering er god eller dårlig – Havhøst hjælper også gerne med at afklare dette. 

Sørg for gode adgangsforhold

Hvis du ender med at skulle etablere et langlineanlæg, så er det ret så væsentligt, at du vælger en placering med mulighed for at have en båd liggende i en havn indenfor en overskuelig sejltid. Ellers bliver det alt for bøvlet at komme ud til den maritime nyttehave. Mere end 30 minutters sejltid har vist sig at være problematisk. Det er også en god idé at sikre sig, at der er mulighed for at opmagasinere grej og lignende på land ved bådpladsen. Det kunne være i en 20-fods container eller i et aflåst skur. Det kræver sandsynligvis dialog med havnemyndighederne, der ofte kan hjælpe med at stille bådplads og landbaserede faciliteter til rådighed – ikke mindst hvis der er tale om en forening, der er med til at skabe en nyt liv og aktiviteter på og ved havnen.

Hold øje med særligt beskyttede områder

En del af det danske hav er beskyttet som Natura 2000-område. Hvis din maritime nyttehave skal placeres i et Natura 2000-område skal der laves en VVM-redegørelse, der beskriver de miljømæssige konsekvenser af den dyrkning, du planlægger. Det kan godt være en omkostningstung affære, så vi anbefaler helt klart, at du holder dig væk fra den slags områder. Du skal også holde dig væk fra ålegræsbede og fuglereservater. Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside.