Årsrapport 2019

Væsentligste aktiviteter

Den Selvejende Institution Havhøsts formål er at skabe en større forståelse for blå økosystemer og marine ressourcer, og dermed understøtte en mere bæredygtig udvikling. Det gør Havhøst ved gennem spiselighed at knytte flere mennesker tættere til havet. For at indfri sin formålsparagraf vil Havhøst have fokus på bæredygtig dyrkning af marine råvarer, herunder understøttelse af lokalt forankrede dyrkningsforeninger, undervisning, herunder udvikling af undervisningsmaterialer og gennemførsel af aktiviteter og endelig formidling i bredere forstand, herunder gennem kampagner, events, foredrag og deltagelse på festivaler og lignende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I 2019 tog den selvejende institution navneforandring fra Maritime Nyttehaver til Havhøst. Det skete som led i en målsætning om at gå fra at være orienteret mod aktiviteter i København til at agere udviklings- og netværksorganisation for eksisterende og nye lokalt forankrede maritime nyttehave-initiativer i hele landet samt at arbejde bredere med bæredygtig anvendelse af vores spiselige marine ressourcer. 

Ledelsen af Havhøst kan ved udgangen af 2019 med tilfredshed konstatere, at det nye navn og den nye målsætning er implementeret og at organisationen sideløbende har udviklet sig til at kunne håndtere de nye opgaver. Rent økonomisk har den selvejende institution formået i et år med store forandringer at levere et positivt resultat og dermed styrket egenkapitalen. Organisationen står dermed rigtig fornuftigt i forhold til i 2020 for alvor at gå i gang med arbejdet som national organisation og udvikle videre indenfor de rammer og den økonomi, der er bygget op.